Materiály

Pro sanaci i nové stavby z opuky používáme pouze kvalitní a prověřené malty, které jsou vhodné pro dlouhodobý kontakt s opukou. Jedná se o malty na bázi vápna s hydraulickými příměsemi. Jako plnivo malt je používán křemenný písek různých frakcí a barev. Pojiva jsou připravována s ohledem na historickou zkušenost a dílčí závěry výzkumu „Interakce opuky se stavebními pojivy“ Společnosti pro technologie ochrany památek.

Nikdy nepoužíváme pojiva na bázi cementu, která se jeví být v kontaktu s opukou již v krátkém časovém horizontu nevhodná a jejich účinky v dlouhodobém horizontu nejsou známy.

Ke zpevnění a hydrofobizaci povrchů opukového zdiva používáme kvalitní české dvousložkové prostředky na bázi organokřemičitanů. Tyto prostředky zpevní opuku, zabrání dalšímu zvětrávání a stejné účinky mají i na malty a spárovací hmoty, které používáme pro opravy a nové stavby z opuky. Vyznačují se vysokou penetrační schopností hluboko do pórového systému. Póry přitom zůstávají volné a zdivo může i po tomto ošetření „dýchat“ a vysychat. Difúzní odpor se sníží nepatrně.

Námi používané ochranné prostředky jsou bezbarvé a na ošetřeném povrchu zcela neviditelné. Může docházet k nepatrné změně odstínu, která při ošetření celého povrchu není znatelná.

Na následujících obrázcích je kvádr, který je z poloviny ošetřen hydrofobizačním prostředkem. Na obrázku vlevo je kámen v suchém stavu, na obrázku vpravo je kámen po dešti, po oschnutí povrchové vody (ošetřena pravá polovina kamene).

1415